Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản", "Điều khoản Dịch vụ") trước khi sử dụng trang web https://rebranding.today ("Dịch vụ") được cung cấp trên mô hình SaaS bởi Công ty TNHH Bizchain Việt Nam, có trụ sở tại 27 Đường số 8, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh ("chúng tôi" , "chúng tôi hoặc chúng ta").

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không có quyền truy cập Dịch vụ.

Thuê bao Dịch vụ

Một số phần của Dịch vụ được cung cấp theo hình thức Thuê bao dịch vụ ("Thuê bao Dịch vụ"). Bạn sẽ phải thanh toán trước, đúng hạn và định kỳ sau mỗi khoảng thời gian nhất định ("Chu kỳ thanh toán"). Chu kỳ thanh toán là hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào loại gói Dịch vụ bạn chọn khi đặt mua.

Vào cuối mỗi Chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ tự động được gia hạn theo các điều kiện chính xác trừ khi bạn hủy đăng ký hoặc Rebranding.today hủy đăng ký. Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của mình hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của Rebranding.today.

Nếu thanh toán tự động không được thực hiện vì bất kỳ lý do gì, Rebranding.today sẽ phát hành một hóa đơn điện tử cho biết rằng bạn phải tiến hành thanh toán theo cách thủ công, trong thời hạn chót nhất định, với khoản thanh toán đầy đủ tương ứng với thời hạn thanh toán như được nêu trên hóa đơn.

Thay đổi phí

Rebranding.today, theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào, có thể sửa đổi Phí đăng ký cho các gói dịch vụ. Mọi thay đổi về phí Dịch vụ sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại khi đó.

Rebranding.today sẽ cung cấp cho bạn một thông báo hợp lý trước về bất kỳ thay đổi nào trong phí Dịch vụ để bạn có cơ hội chấm dứt Dịch vụ của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Dịch vụ có hiệu lực cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

Hoàn tiền

Một số yêu cầu hoàn tiền nhất định cho các gói dịch vụ có thể được Rebranding.today xem xét tùy từng trường hợp và được Rebranding.today quyết định.

Tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên Dịch vụ bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra với tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thức được bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Rebranding.today.

Rebranding.today không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Chúng tôi không bảo đảm sự cung cấp của bất kỳ tổ chức / cá nhân nào hoặc trang web của họ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Rebranding.today sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào như vậy, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đó.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và ngăn chặn quyền truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Sự bồi thường

Theo phần Giới hạn trách nhiệm dưới đây, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Rebranding.today vô hại và người được cấp phép và cấp phép của nó, cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý, cán bộ và giám đốc của họ, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư), do hoặc phát sinh từ a) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, bởi bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu, hoặc b) vi phạm các Điều khoản này.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, một trong hai bên, hoặc các giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh tương ứng của bên đó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, dữ liệu, sử dụng, thiện chí, hoặc những tổn thất vô hình khác, do (i) bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (ii) mọi hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào có được từ Dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi việc truyền hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay chưa, và thậm chí nếu một biện pháp khắc phục được nêu ở đây được phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Ngoại trừ trách nhiệm pháp lý không thể bị giới hạn bởi luật pháp, tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của mỗi Bên, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giới hạn ở một số tiền bằng với phí Dịch vụ mà bạn trả cho Rebranding.today trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó kể từ ngày yêu cầu trách nhiệm.

Khước từ

Việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN CÓ". Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Rebranding.today, các công ty con, chi nhánh và người cấp phép của nó không đảm bảo rằng a) Dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; b) mọi sai sót hoặc khuyết tật sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc d) kết quả của việc sử dụng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Loại trừ

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, vì vậy các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Việt Nam, bất kể xung đột với các điều khoản luật của nó.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Những thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ bản sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2021
Công ty TNHH BizChain Việt Nam